• Chill Sky Bar
  • Air 360 Sky Bar Top
THỨ BẢY 22/10/2016: 9 SỰ KIỆN
Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.
Thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
CHỦ NHẬT 23/10/2016: 10 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
Thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Thứ Ba, Năm và Chủ nhật Hàng tuần.
Các ngày trong tuần
THỨ HAI 24/10/2016: 12 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần
Sorae
THỨ BA 25/10/2016: 14 SỰ KIỆN
Thứ Ba hàng tuần.
Thứ Ba, Năm và Chủ nhật Hàng tuần.
Thứ Ba Hàng tuần.
Các ngày trong tuần
Sorae
THỨ TƯ 26/10/2016: 18 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Tư hàng tuần.
Thứ Tư hàng tuần.
Thứ Tư hàng tuần.
Thứ Tư hàng tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hàng tuần
Sorae
THỨ NĂM 27/10/2016: 18 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Ba, Năm và Chủ nhật Hàng tuần.
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần
Các ngày trong tuần
Sorae
THỨ SÁU 28/10/2016: 19 SỰ KIỆN
Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.
Thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Các ngày trong tuần
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Sáu hàng tuần