• Chill Skybar SG
THỨ TƯ 28/06/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 29/06/2017: 8 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 30/06/2017: 8 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 01/07/2017: 3 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
CHỦ NHẬT 02/07/2017: 2 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 03/07/2017: 5 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 04/07/2017: 5 SỰ KIỆN