• Chill Sky Bar
  • Air 360 Sky Bar Top
CHỦ NHẬT 04/12/2016: 7 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
Thứ Ba, Năm và Chủ nhật Hàng tuần.
Các ngày trong tuần
THỨ HAI 05/12/2016: 9 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần
Sorae
THỨ BA 06/12/2016: 13 SỰ KIỆN
Thứ Ba hàng tuần.
Thứ Ba, Năm và Chủ nhật Hàng tuần.
Thứ Ba Hàng tuần.
Các ngày trong tuần
Sorae
THỨ TƯ 07/12/2016: 17 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Tư hàng tuần.
Thứ Tư hàng tuần.
Thứ Tư hàng tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Tư hàng tuần
Thứ Tư hàng tuần
Sorae
5:30PM – 7:30PM
Envy Club - Thứ 4 hàng tuần từ 5:30PM – 7:30PM
5:30PM – 7:30PM
Envy Club - Thứ 4 hàng tuần từ 5:30PM – 7:30PM
THỨ NĂM 08/12/2016: 15 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Ba, Năm và Chủ nhật Hàng tuần.
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần
Các ngày trong tuần
Sorae
THỨ SÁU 09/12/2016: 10 SỰ KIỆN
Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 10/12/2016: 5 SỰ KIỆN
Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party
10:00 - 23:00
Saigon Soul Pool Party