CHỦ NHẬT 23/07/2017: 6 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần.
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ HAI 24/07/2017: 11 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ BA 25/07/2017: 10 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ TƯ 26/07/2017: 10 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 27/07/2017: 15 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ SÁU 28/07/2017: 11 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 29/07/2017: 8 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Thứ Bảy hàng tuần
Các ngày trong tuần
Thứ Bảy hàng tuần
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar