• Yes 24
  • Chill Sky Bar
THỨ BA HÀNG TUẦN: 15 SỰ KIỆN
Thứ Hai - Thứ Ba hàng tuần
Thứ Ba hàng tuần
Các ngày trong tuần
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ TƯ HÀNG TUẦN: 11 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần từ 5:30 pm - 8:30 pm
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM HÀNG TUẦN: 16 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ SÁU HÀNG TUẦN: 10 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần từ 5:30 pm - 8:30 pm
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY HÀNG TUẦN: 8 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Thứ Bảy hàng tuần
Thứ Bảy hàng tuần
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN: 7 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần từ 5:30 pm - 8:30 pm
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần.
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar
THỨ HAI HÀNG TUẦN: 12 SỰ KIỆN
Thứ Hai - Thứ Ba hàng tuần
Các ngày trong tuần từ 5:30 pm - 8:30 pm
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
5:30 PM - 9:00 PM
Chill Sky Bar