• Chill Sky Bar
THỨ BẢY 06/05/2017: 4 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
10am - 10pm
Saigon Soul Pool Party
CHỦ NHẬT 07/05/2017: 3 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 08/05/2017: 4 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 09/05/2017: 4 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 10/05/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 11/05/2017: 6 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 12/05/2017: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần