• Chill Skybar SG
THỨ NĂM 06/07/2017: 8 SỰ KIỆN
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 07/07/2017: 5 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 08/07/2017: 2 SỰ KIỆN
Thứ Bảy hàng tuần
Thứ Bảy hàng tuần
CHỦ NHẬT 09/07/2017: 2 SỰ KIỆN
Chủ nhật hàng tuần.
Chủ nhật hàng tuần.
THỨ HAI 10/07/2017: 5 SỰ KIỆN
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.
Thứ hai hàng tuần.
THỨ BA 11/07/2017: 4 SỰ KIỆN
THỨ TƯ 12/07/2017: 5 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.