• Chill Skybar SG
Nếu gặp phải một lần như thế này vào ban đêm thì cũng mệt tim lắm.