THỨ BA 12/12/2017: 10 SỰ KIỆN
Đêm thứ 3 hàng tuần từ 10pm
Thứ 3 hàng tuần @ Chill Skybar
Thứ Hai, thứ Ba hàng tuần
Thứ Hai - Thứ Ba hàng tuần
Các ngày trong tuần
THỨ TƯ 13/12/2017: 7 SỰ KIỆN
Thứ Tư hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
THỨ NĂM 14/12/2017: 9 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần.
Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hàng tuần
THỨ SÁU 15/12/2017: 6 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần.
Thứ Sáu hàng tuần
THỨ BẢY 16/12/2017: 4 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
Thứ Bảy hàng tuần
Thứ Bảy hàng tuần
CHỦ NHẬT 17/12/2017: 2 SỰ KIỆN
Các ngày trong tuần
THỨ HAI 18/12/2017: 10 SỰ KIỆN
Thứ Hai, thứ Ba hàng tuần
Thứ Hai - Thứ Ba hàng tuần
Chủ Nhật hàng tuần
Thứ hai hàng tuần.
Các ngày trong tuần.
Thứ hai hàng tuần.